Regulamin

 1. Gość wynajmujący pokój w Hotelu Coliber zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz do własnoręcznego podpisania karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu Recepcjonista ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 2. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu.
 3. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu powinno być zgłoszone przez gościa hotelowego do godziny 12:00 w dniu, w którym mija termin najmu. Jeżeli istnieje taka możliwość – hotel uwzględni życzenie gościa.
 5. W sytuacji, gdy pokój zostanie opuszczony po godzinie 12:00 – wówczas program komputerowy na recepcji automatycznie naliczy dodatkową opłatę.
 6. W żadnym wypadku gość hotelowy nie może przekazać pokoju osobom trzecim.
 7. Gości hotelowych mogą odwiedzać osoby niezameldowane w hotelu w godzinach 7:00 – 22:00.
 8. Przebywanie po godzinie 22:00 osoby niezameldowanej w pokoju hotelowym będzie równoznaczne z prośbą o jej meldunek zgodnie z obowiązującym cennikiem hotelowym.
 9. Dzieci do lat 5 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie.
 10. Zachowanie ciszy w Hotelu obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Zachowanie osób przebywających na terenie Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 11. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu;
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu;
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 12. Hotel ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty bądź uszkodzenia rzeczy wniesionych przez gościa do Hotelu w ramach przepisów art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
 13. W przypadku utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność, jeżeli powyższe przedmioty nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 14. O wystąpieniu szkody należy niezwłocznie poinformować recepcję hotelową.
 15. Hotel posiada parking monitorowany lecz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu gościa.
 16. Zamknięcie drzwi powinno być sprawdzane przez gościa przy każdym opuszczaniu pokoju hotelowego.
 17. Odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu ponosi gość hotelowy jeżeli powstały z jego winy bądź z winy odwiedzających go gości.
 18. Na terenie Hotelu zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Wyjątek stanowią miejsca specjalnie do tego wyznaczone (informacja w Recepcji Hotelu).
 19. Wysokość kary za złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym wynosi 400zł.
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt i adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.
 21. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.